Verdere digitalisering van de fiscale procedure: communicatie op papier wordt de uitzondering

Legal Eubdate
7 mei 2021

Een nieuwe stap in de digitalisering van de FOD Financiën legt de modaliteiten vast van de elektronische communicatie tussen de fiscus en de belastingplichtigen. Vanaf 1 januari 2025 zal elektronische communicatie met de fiscus de regel worden.  

Onder andere vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, de kennisgeving van aanslagen van ambtswege of van beslissingen tot taxatie en de beslissingen over het bezwaar zullen zo in principe door de fiscus uitsluitend op een beveiligd elektronisch platform ter beschikking van de belastingplichtigen worden gesteld. Ook de belastingplichtigen zullen van hun kant bijvoorbeeld de aangiftes, de antwoorden op berichten van wijziging of op vragen om inlichtingen en hun bezwaarschriften in principe enkel op elektronische wijze aan de fiscus kunnen overmaken. Momenteel wordt de eBox al gebruikt om het aanslagbiljet te verzenden indien de belastingplichtige daarvoor gekozen heeft.

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn voor alle belastingen waarvan de FOD Financiën de dienst verzorgt, op de invordering door de FOD Financiën van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, én op de communicatie tussen de FOD Financiën en rechtsonderhorigen die buiten het toepassingsgebied van de diverse gewijzigde wetten plaatsvindt.

Voor natuurlijke personen geldt in principe en zoals vandaag een opt-in-regime: hun communicatie met de FOD Financiën verloopt in de regel langs papieren weg, tenzij ze uitdrukkelijk voor elektronische communicatie gekozen hebben. Deze keuze maken zij door hun eBox te activeren. De natuurlijke personen kunnen hun eBox steeds deactiveren om zo opnieuw voor communicatie op papier te opteren. Een natuurlijke persoon die door zijn hoofd- of bijberoep houder is van een btw-nummer, zal verplicht zijn de eBox te activeren en de communicatie met de fiscus elektronisch te laten verlopen.

Rechtspersonen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners worden in principe verplicht om op elektronische wijze te communiceren. Zij zijn verplicht hun eBox te activeren en zullen dus geen papieren post meer ontvangen van de fiscus vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regels.

Professionele derden die handelen in de uitoefening van hun beroep (zoals boekhouders, advocaten en notarissen) zullen in principe ook verplicht zijn hun communicatie aan de fiscus via het beveiligd elektronisch platform te laten verlopen, zelfs als hun cliënt niet voor dit regime heeft gekozen. De wet bepaalt niet of ook de communicatie vanwege de fiscus aan een door een professionele derde vertegenwoordigde belastingplichtige verplicht via het elektronisch platform van de beroepsbeoefenaar moet verlopen. Een dergelijke verplichting zou (gelet op de impact van de communicatie op de termijnberekeningen) onzes inziens enkel mogelijk zijn indien de betrokken beroepsbeoefenaar ook een uitdrukkelijk mandaat krijgt om specifieke communicatie voor rekening van zijn cliënt in ontvangst te nemen. Een zorgvuldige redactie van de volmacht is bijgevolg de boodschap!

Elk elektronisch bericht van de fiscus krijgt een datum van terbeschikkingstelling. In de toekomst zullen proceduretermijnen beginnen te lopen vanaf de eerste werkdag die volgt op de datum waarop het bericht ter beschikking werd gesteld (en dus niet langer vanaf de derde werkdag na de verzending van de brief door de fiscus). Voor belastingplichtigen die hun aanslagbiljet nu al in hun geactiveerde eBox ontvangen, begint de bezwaartermijn (onder de huidige wetgeving) te lopen vanaf de dag waarop het aanslagbiljet in de eBox werd aangeboden. Het nauwgezet opvolgen van je eBox is dus de boodschap! Professionele mandatarissen van belastingplichtigen kijken de aan hen verleende en aan de fiscus overgemaakte volmachten best goed na om onaangename verrassingen in procedures te vermijden. Wie een bericht overmaakt aan de fiscus, ontvangt een automatische ontvangstbevestiging waarvan de datum geldt als datum van ontvangst door de fiscus.